Điạ chỉ: Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Hiệu trưởng

Trần Ngọc Minh
Trần Ngọc Minh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 0286.251.31.71

Điện thoại riêng: 0908911208

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Phương Anh
Trần Thị Phương Anh

Ngày sinh: 9/4/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0286.251.31.71

Điện thoại riêng: 0904314677

Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào

Ngày sinh: 13/11/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0286.251.31.71

Điện thoại riêng: 0909279980